• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Dokumentai

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" nuostatai

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" darbo tvarkos taisyklės

Šiaulių lopšelis - darželis "Trys nykštukai" darbuotojų etikos kodeksas

 

UGDYMO PROCESĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" ikimokyklinio ugdymo programa "Aš ir tu augame ir kuriame kartu" 2018 m.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 m.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 2014 m.

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo (si) pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2017m.

 

PLANAVIMO DOKUMENTAI

2019-2021 metų starteginis veiklos planas

2019 metų veiklos planas

2017-2019 metų strateginis veiklos planas

 

APRAŠAI:

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas

Aprašo 13 punkto keitimo įsakymas

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų , ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių - darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

 

NUOSTATAI, TVARKOS

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018m.

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Trys nykštukai“ lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

PRAŠYMŲ FORMOS:

 

ATOSTOGOS