• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Dokumentai

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" nuostatai

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" darbo tvarkos taisyklės

Šiaulių lopšelis - darželis "Trys nykštukai" darbuotojų etikos kodeksas

Korupcijos prevencijos programa

 

UGDYMO PROCESĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" ikimokyklinio ugdymo programa "Aš ir tu augame ir kuriame kartu" 2018 m.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 m.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 2014 m.

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo (si) pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2021m.

Sveikatos stiprinimo programa "Nykštukų sveikatos ABC" 2020-2024 m.m.

Fizinio aktyvumo programa "Aktyvi mokykla"

 

PLANAVIMO DOKUMENTAI

2021-2023 metų strateginis veiklos planas

2021 metų veiklos planas

2020 - 2022 metų strateginis veiklos planas

2020 metų veiklos planas

2019-2021 metų starteginis veiklos planas

2019 metų veiklos planas

2017-2019 metų strateginis veiklos planas

 

APRAŠAI:

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (2021-04-01)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Aprašo 13 punkto keitimo įsakymas

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų , ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 2021-07-02 redakcija

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių - darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Ugdytinių netinkamo elgesio įvertinimo ir įveikimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" nuotolinio darbo tvarkos aprašas

COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų ugdymo organizavimui tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų veiklos priežiūros tvarkos aprašas 2021-06-04

 

 

 

NUOSTATAI, TVARKOS

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018m.

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Trys nykštukai“ lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

 

PRAŠYMŲ FORMOS:

 

ATOSTOGOS