• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Paslaugų kainoraštis

Informacija galioja nuo 2022-09-01

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą įstaigoje:

  • Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą –10 Eur. (Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (grupinėms ugdymo priemonėms, patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis. Individualiomis ugdymo priemonėmis vaiką aprūpina tėvai (kiti teisėti atstovai).
  • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

– už patiekalų gamybą –0,58 Eur;

– už produktus:

Grupės ir maitinimų skaičius

1

maitinimas (pusryčiai arba vakarienė)

1

maitinimas (pietūs)

2

maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)

3

maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)

4

maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Dydis eurais

Lopšelio grupės

0,61

1,24

1,85

2,47

2,80

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,70

1,50*

2,20*

2,90*

3,24*

Pastaba. * – Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nemokamo maitinimo įkainiais.

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau nei kas 3,5 val. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

 

LENGVATOS:

Mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams, jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Aprašo 24 punkte nustatyta tvarka.

Atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų:

 

17.1. jei šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);

 

17.2.  jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą;

 

17.3.  jei vaikui nustatytas neįgalumas;

 

17.4. jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

 

 Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 

18.1. jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša įstaigai ir pateikia prašymą dėl vaiko nelankymo;

 18.2. jei šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

 

18.3. jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

 

18.4. jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu.

 

18.5. jei vaikas nelanko švietimo įstaigos:

 

18.5.1. dėl ligos ;

 

18.5.2. tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;

 

18.5.3. vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;

 

18.5.4. mokinių atostogų metu;

 

18.5.5. nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;

 

18.5.6. kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių;

 

18.5.7. kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;

 

18.5.8. kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo arba dirba slenkančiu darbo grafiku;

 

18.5.9. kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

 

  1. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos Aprašo 15, 16 punktuose ir jų papunkčiuose nurodytais atvejais taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams), pateikusiems raštišką prašymą ir (ar) tokius dokumentus:

 

 

26. Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

 

 

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.

(Informacija parengta vadovaujantis dokumentu.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-08-31