• Biudžetinė įstaiga
 • į. k. 190530088
 • Tilžės g. 41, Šiauliai
 • Pašto kodas: LT-78206
 • trysnykstukai@splius.lt
 • (841) 552354

Paslaugų kainoraštis

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą įstaigoje:

 • Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą –7,24 Eur.
 • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

– už patiekalų gamybą –0,58 Eur;

– už produktus:

Grupės

1 maitinimas

(pusryčiai arba pavakariai)

 

1 maitinimas

(pietūs)

 

2 maitinimai

(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai) 

3 maitinimai

(pusryčiai, pietūs, pavakariai)

Lopšelio grupės

0,42 Eur

0,85 Eur

1,27 Eur

1,69 Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 Eur

0,96 Eur

1,44 Eur

1,92 Eur

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau nei kas 3,5 val. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

Mėnesio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams iš socialinės rizikos šeimų nustatyta tvarka.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau 5 darbo dienas iš eilės);
 • moksleivių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20° C arba dėl ekstremalių įvykių;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą.

 

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 • jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

 

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pateikus raštišką prašymą ir dokumentus:

 • gydytojo pažymą, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • Socialinės paramos skyriaus pažymą, kai šeima gauna socialinę pašalpą;
 • vaikų gimimo liudijimo kopijas, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą.
 • Lietuvos kariuomenės pažymą, kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.

Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes.

Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.

Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.

(Informacija parengta vadovaujantis 2017 m. spalio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-352)