• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Teisės aktai

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" nuostatai

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" darbo tvarkos taisyklės

Šiaulių lopšelis - darželis "Trys nykštukai" darbuotojų etikos kodeksas

 

 

APRAŠAI:

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų , ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių - darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

 

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Šiaulių lopšelyje - darželyje "Trys nykštukai" prevencijos taisyklės

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Ugdytinių netinkamo elgesio įvertinimo ir įveikimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" nuotolinio darbo tvarkos aprašas

COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų ugdymo organizavimui tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų veiklos priežiūros tvarkos aprašas 2021-06-04

 Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

 

 

 LAISVOS VIETOS ŠIAULIŲ LOPŠELIUOSE - DARŽELIUOSE

 

 

NUOSTATAI, TVARKOS

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018m.

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-01-15

Nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Trys nykštukai“ lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" pedagogų netiesioginio darbo su vaikais tvarka 2023-02-08

 

 

PRAŠYMŲ FORMOS:

 

 

 

 Informacija atnaujinta - 2022-11-21