• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Teisės aktai

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" nuostatai

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" darbo tvarkos taisyklės

Šiaulių lopšelis - darželis "Trys nykštukai" darbuotojų etikos kodeksas

 

 

APRAŠAI:

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (2021-04-01)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų , ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas 

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių - darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

 

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Šiaulių lopšelyje - darželyje "Trys nykštukai" prevencijos taisyklės

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Ugdytinių netinkamo elgesio įvertinimo ir įveikimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" nuotolinio darbo tvarkos aprašas

COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų ugdymo organizavimui tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų veiklos priežiūros tvarkos aprašas 2021-06-04

 

 

 

NUOSTATAI, TVARKOS

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018m.

Šiaulių lopšelio - darželio "Trys nykštukai" darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Trys nykštukai“ lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

 

PRAŠYMŲ FORMOS:

 

 

 

 Informacija atnaujinta - 2022-11-21