• Biudžetinė įstaiga
 • į. k. 190530088
 • Tilžės g. 41, Šiauliai
 • Pašto kodas: LT-78206
 • trysnykstukai@splius.lt
 • (841) 552354

Teikiama pagalba

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK) konsultuoja tėvus vaikų specialiojo ugdymo klausimais.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Eglė Galkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pavaduotoja - Aistė Kvičiuvienė, logopedė.

Sekretorė - Irina Pociuvienė, raštinės vedėja.

Nariai:

Karolina Usevičienė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Kristina Kalinauskienė - mokytoja,

Edita Gelžinė - mokytoja,

Viktorija Domeikytė - judesio korekcijos specialistė,

Jurgita Žinevičienė - socialinė pedagogė.

Daiva Silkytė - logopedė, spec.pedagogė,

Sudėtis patvirtinta

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“

direktorės 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Vaiko gerovės komisijos veiklą reglamentuojantys dokumentai:

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMO “DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠO” PATVIRTINIMO

SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTATYMAS

 

 

LOGOPEDO PAGALBA

 • ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygio stebėjimas, tyrimas, pokyčių vertinimas, sutrikimų diagnozavimas;
 • kalbos korekcijos pratybos;
 • korekcinės veiklos planavimas;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas;
 • keitimasis informacija, dalijimasis patirtimi su kitais specialistais;
 • vaikų žinių ir patirties kalbos srityje kaupimas, įgūdžių lavinimas.

 

 Logopedė metodininkė Aistė Kvičiuvienė

Logopedė, specialioji pedagogė Daiva Silkytė

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Specialusis pedagogas padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Specialiojo pedagogė Daiva silkytė

 

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovės, saugumo užtikrinimas ugdymo įstaigoje bei prielaidų pozityviai vaiko socializacijai ir brandai sudarymas.

Socialinė pedagogė Jurgita Žinevičienė

 

 

JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTO PAGALBA

Judesio korekcijos specialistas veda ugdytinių grupines kūno kultūros pratybas ir individualias judesio ir laikysenos korekcijos pratybas, organizuoja miesto, mikrorajono, darželio sportinius renginius.

Judesio korekcijos mokytoja Viktorija Domeikytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija mokykloms apie Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamą švietimo pagalbą

 

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas bei švietimo ir/ar specialiojo ugdymo skyrimas

Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau - Tarnyba) vertinami asmenys nuo 0 iki 21 metų, kurie gyvena Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir (arba) yra ugdomi Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, kurių steigėja yra Šiaulių savivaldybės taryba.

 

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ugdymo programą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

Įvertinimas atliekamas remiantis „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775.

 

Ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija (toliau - VGK), atlikusi ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, rekomenduoja atlikti išsamų įvertinimą Tarnyboje. VGK pateikia Tarnybai dokumentus:

 • sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo Tarnyboje (6 priedas );
 • VGK pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo (5 priedas);
 • klasės ar dalykų mokytojų užpildytą anketą (mokiniams) (2 priedas);
 • stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams) (1 priedas);
 • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai (3 priedas);
 • medicininių dokumentų išrašus, kitų specialistų pažymas arba kopijas (jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų);
 • lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius.

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimą atlieka Tarnybos logopedas, esant reikalui - specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, vaikų neurologas, surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).

Kompleksinį mokinių vertinimą atlieka Tarnybos specialistai: psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, esant reikalui - vaikų neurologas, surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).

Atlikę vaiko gebėjimų įvertinimą, specialistai pateikia tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams išsamias išvadas apie mokinio gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus, programas ir reikalingą mokiniui pagalbą.

 

 

Psichologinės pagalbos vaikams teikimas

Individualios psichologo konsultacijos skirtos padėti šeimai suprasti vaikui kylančius sunkumus, numatyti reikalingos pagalbos kryptis ir, bendraujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), tuos sunkumus spręsti.

Į psichologą individualioms konsultacijoms gali kreiptis:

 • mokinys (vaikas) savarankiškai (nuo 16 m.), patirdamas emocinius, bendravimo, mokymosi sunkumus;
 • mokinio - ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko - tėvai (globėjai, rūpintojai), norėdami atrasti efektyvesnius bendravimo su vaiku būdus, koreguoti jo netinkamo elgesio apraiškas, padėti įveikti krizines situacijas ir kt.;
 • mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkas (jo nesant - jo pavaduotojas arba kitas mokyklos vadovo įgaliotas mokyklos vaiko gerovės komisijos narys), gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl psichologinio konsultavimo;
 • Vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokykloje nesant psichologo.

 

Surdopedagoginės pagalbos vaikams teikimas

Surdopedagogas teikia specialiąją pedagoginę (surdopedagoginę) pagalbą ir korekciją ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairaus laipsnio klausos sutrikimus, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, veda tarties, klausos lavinimo ir kalbos ugdymo pratybas.

 

 

Konsultacinės ir metodinės pagalbos ugdymo įstaigoms teikimas

 • anoniminės atvejo analizės (dėl mokinių, patiriančių ugdymo(si), emocinius ar bendravimo sunkumus bei sunkumus, susijusius su vaiko netinkamu elgesiu);
 • konsultacijos VGK nariams (dėl praktinių VGK veiklos aspektų bei veikloje kylančių sunkumų);
 • edukaciniai renginiai (paskaitos, mokymai, seminarai);
 • individualios specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, socialinio pedagogo, surdopedagogo) konsultacijos įstaigų švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, mokytojo padėjėjams, administracijai.

 

 

 Psichologinės pagalbos teikimas įstaigų krizių valdyme

 

Tarnybos psichologų komanda padeda mokyklos VGK krizės mokykloje metu (psichologinių krizių mokykloje intervencija ir postvencija įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kitoms sudėtingoms, netikėtoms situacijoms). Tarnybos psichologų komanda padeda mokyklos bendruomenei išgyventi kilusių jausmų sumaištį, išreikšti visus su kriziniais išgyvenimais kilusius jausmus ir juos priimti. Padedama įveikti krizę ir grįžti į įprastą gyvenimo ir funkcionavimo lygį.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-01-31