• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami visus metus pateikiant prašymą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra iš dalies arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skiltyje „Paslaugų kainoraštis”.

 

Lopšelio-darželio grupes komplektuoja įstaigos direktorius pagal Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašą.

Aprašo 13 punkto keitimo įsakymas

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami bendra eilės tvarka, direktoriaus įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą, vaiko gimimo liudijimą ir vaiko sveikatos būklės pažymą.

Į įstaigą pirmumo teise gali būti priimami:
-   vaikai, kurie lankė specialiosios (sanatorinės) paskirties švietimo įstaigą ir tos įstaigos Vaiko gerovės komisija nustatė, kad jam nebereikalinga specialioji pedagoginė pagalba;
-   vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;
-   vaikai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir/ar Švietimo skyriaus teikimu.

Grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų iki einamų metų rugsėjo 1 d., vaikai priimami ir per mokslo metus į laisvas vietas.

 

 

Naujai priimamų vaikų sveikatos pažymos turi būti pristatomos iki priėmimo į įstaigą dienos. 

Sveikatos pažyma galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.

 

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ  SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS