• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami visus metus pateikiant prašymą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra iš dalies arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skiltyje „Paslaugų kainoraštis”.

 

Lopšelio-darželio grupes komplektuoja įstaigos direktorius pagal Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašą.

Aprašo 13 punkto keitimo įsakymas

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami bendra eilės tvarka, direktoriaus įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą, vaiko gimimo liudijimą ir vaiko sveikatos būklės pažymą.

Į įstaigą pirmumo teise gali būti priimami:
-   vaikai, kurie lankė specialiosios (sanatorinės) paskirties švietimo įstaigą ir tos įstaigos Vaiko gerovės komisija nustatė, kad jam nebereikalinga specialioji pedagoginė pagalba;
-   vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;
-   vaikai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir/ar Švietimo skyriaus teikimu.

Grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų iki einamų metų rugsėjo 1 d., vaikai priimami ir per mokslo metus į laisvas vietas.

 

 

Naujai priimamų vaikų sveikatos pažymos turi būti pristatomos iki priėmimo į įstaigą dienos. Vaikų, kurie lanko ikimokyklinę įstaigą, pažymos turi būti pristatytos grupės auklėtojai iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d.

 

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ  SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS