• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Pakeistos Lietuvos higienos normos HN 75:2010

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-683 pakeistas Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 94 punktas, kuris išdėstytas sekančiai:

„Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a). Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas“.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474032&p_tr2=2